Utdömt avlopp Copy

Vad är ett utdömt avlopp?

Ett problem för många med enskilt avlopp

Ett utdömt avlopp är ett enskilt avlopp som inte har blivit godkänt av kommunens miljöinspektörer. I Sverige finns det ca 125 000 enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett och endast slamavskiljning, något som blev olagligt redan 1960. Dessa avloppsanläggningar kommer att dömas ut och behöva åtgärdas.

I Sverige finns det ca 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar korrekt bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

I Sverige finns det

– Ca. 750 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avlopp (2005)

– Ca. 450 000 fastigheter för permanentboende med enskilt avlopp (ca. 60%)

– Ca. 250 000 fritidsfastigheter med enskilt avlopp (ca. 40%)

– Ca. 650 000 enskilda avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett

Varför rena avlopp?

Är det så viktigt?

Utsläpp från ett orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Om vi inte renade våra enskilda avlopp skulle betydligt fler av våra sjöar beläggas med badförbud, vilket på sikt hade lett till att de också hade växt igen. Om vi däremot skulle rena våra enskilda avlopp på ett bra sätt skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitet förbättras avsevärt.

Uppskattningsvis har 10% av alla svenska hushåll ett enskilt avlopp kopplat till sin fastighet, dessa avlopp släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som 90% av de övriga hushållen som är anslutna till ett kommunalt reningsverk. Ett liknande mönster gäller för syreförbrukande ämnen och i viss mån även smittämnen, detta beror på att enskilda avloppsanläggningar ofta är dåliga.

Hur går man vidare med sitt utdömda avlopp?

När miljöinspektörerna har varit ute och inspekterat Ert enskilda avlopp och dömt ut det krävs det att man byter till ett godkänt avlopp inom utställd tid annars kommer ett vite att åläggas ägaren.

Vi kan hjälpa dig med följande:

1. LÖSNINGSFÖRSLAG

Vi kan hjälpa dig REDAN innan miljöinspektören har varit på plats och därmed spara tid och pengar. Sedan kan vi hjälpa till med att finna rätt lösning/lösningar för just Er fastighet.

2. LOKAL ENTREPRENÖR

Vi kan hjälpa dig att finna den lokala entreprenören eller om ni redan har entreprenör finner de ut vilket märke, vart det nya enskilda avloppet ska anläggas och till slut även en nyckelfärdig offert.

3. ANSÖKAN

När du väl ha bestämt dig för vilket enskilt avlopp du ska anlägga så är det dags att kontakta oss och så hjälper vi till med ansökan till kommunen så att den blir rätt och riktig meddetsamma. Här kan du även spara pengar och låta oss göra arbetet, vi är vana med miljökontorens frågeställningar.